1. člen

Predmetni pravilnik določa splošna pravila izvajanja nagradnih iger organizatorja v sklopu poslovne enote Hiše Iluzij, ki bodo potekale (i) ali na uradnih straneh socialnih omrežij organizatorja, (ii) ali v prostorih poslovne enote organizatorja, Hiše Iluzij, na naslovu Kongresni trg 13, 1000 Ljubljana (iii) ali po potrebi na drugih lokacijah.

Predmetni pravilnik velja za vse nagradne igre, ki jih bo priredil organizator od dneva sprejema teh pravil, za posamezno nagradno igro pa se sprejme dodatek, v besedilu, ki je Priloga 1 tega pravilnika, ki določa podrobnosti posamezne nagradne igre, kot je, kje se izvaja nagradna igra, čas trajanja, nagrada, podeljevalec nagrade, vrednost nagrade, žrebanje, itd.


2. člen

Organizator nagradne igre je družba DTG, muzeji, izobraževanje in zabava, d.o.o., Kongresni trg 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Organizator se lahko za posamezno nagradno igro odloči, da bo nagradno igro izvedel v sodelovanju še z drugimi (pravnimi) osebi, kar se določi v dodatku k temu pravilniku, kot soorganizatorji ali da so druge osebe samo podeljevalci nagrad.


3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo samo osebe, starejše od 18 let. V kolikor v nagradni igri sodeluje oseba, mlajša od 18 let, soglasje za sodelovanje poda skrbnik, roditelj oz. drugi zakoniti zastopnik mladoletne osebe. Izjava o soglasju za mladoletno osebo se poda ob prevzemu nagrade. V kolikor ob prevzemu nagrade skrbnik oziroma roditelj ali drugi zakoniti zastopnik mladoletne osebe ne poda izjave o sodelovanju, se šteje, da soglasje za sodelovanje ni podano in se v takšnem primeru nagrada mladoletni osebi ne podeli.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni, pogodbeno zaposleni in zaposleni kot študentje v družbi DTG d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani. Kot ožji družinski člani se štejejo: (a) zakonec oz. zunajzakonski partner zaposlenega, (b) sorodniki v ravni črti do drugega kolena (starši in stari starši) ter sorodniki v stranski črti do četrtega kolena (bratje in sestre, tete in strici, bratranci in sestrične) zaposlenega, (c) posvojitelj ali posvojenec zaposlenega, ter sorodniki posvojitelja v ravni črti do prvega kolena (starši posvojitelja) in v stranski črti do tretjega kolena (bratje in sestre posvojitelja, nečaki in nečakinje posvojitelja), (d) osebe, ki so z zaposlenim v svaštvu v ravni črti do prvega kolena (starši oz. posvojitelji zakonca oz. zunajzakonskega partnerja zaposlenega) in v stranski črti do drugega kolena (bratje in sestre zakonca oz. zunajzakonskega partnerja zaposlenega),(e) ostale osebe, ki z zaposlenim živijo v isti življenjski skupnosti.

V kolikor bi se ob žrebanju izkazalo, da je nagrajenec oseba, ki po tem pravilniku ne sme sodelovati v nagradni igri, se nagrada taki osebi ne podeli, temveč se žrebanje ponovi tolikokrat, dokler ni izžrebana oseba, ki ima pravico sodelovanja v nagradni igri in je upravičena do prejema nagrade v skladu s tem pravilnikom.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.


4. člen

Žrebanje nagrajencev poteka najkasneje tri delovne dni po zaključku nagradne igre. Žrebanje se izvede v poslovnem prostoru organizatorja. Žrebanje se izvede komisijsko, komisija obsega vsaj 2 člana, ki ju izmed svojih zaposlenih določi organizator.

O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpiše komisija, in ki bo na sedežu organizatorja na vpogled za sodelujoče še 30 dni od dneva žrebanja. Zapisnik sicer organizator hrani še pet let od dneva žrebanja. Žrebanje bo evidentirano s slikanjem. Slike se hranijo skupaj z zapisnikom. Podatki o vseh sodelujočih so del zapisnika.

Nagrajenec oziroma nagrajenci se objavijo na uradnih straneh socialnih omrežjih Hiše Iluzij, prav tako pa mu bo s strani Hiše Iluzij posredovano direktno sporočilo v poštni predal profila socialnih omrežij nagrajenca. Nagrajenec oziroma nagrajenci se objavijo tudi s sporočilom na emailing liste organizatorja, ki jih upravlja organizator.

V primeru, da nagradna igra ne poteka na uradnih straneh socialnih omrežij Hiše Iluzij, se nagrajenec o nagradi obvesti po telefonu ali elektronski pošti.

Pri objavi nagrajenca se objavi ime in priimek nagrajenca ter nagrada, ki jo je nagrajenec prejel.

Nagrajenec mora nagrado prevzeti v roku 8 dni od objave nagrajenca, v nasprotnem primeru se nagrada ne podeli. Nagrada se prevzame tako, da nagrajenec organizatorju posreduje svoje podatke, in sicer: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, kopija osebnega dokumenta, ter številko TRR, v kolikor se podeljuje denarna nagrada.

Nagrado organizator podeli nagrajencu najkasneje v roku 8 delovnih od prejema vseh potrebnih dokumentov oziroma podatkov, oziroma po dogovoru z nagrajencem v drugem roku.

V primeru, da je nagrajenec tujec, ki nima slovenske davčne številke, mora predložiti samo osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta). Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo poleg navedenega obvezno priložiti tudi svojo slovensko davčno številko (35. člen ZDavP-2).

O prevzemu nagrade se podpiše Potrdilo o prevzemu nagrade, v besedilu, ki je Priloga 2 k temu krovnemu pravilniku. Za mladoletno osebo Potrdilo o prevzemu nagrade podpiše zakoniti zastopnik mladoletne osebe, ki hkrati tudi poda soglasje za sodelovanje mladoletne osebe v nagradni igri.


5. člen

V skladu z določbami tretje točke 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) se dobitek v nagradni igri šteje za drugi dohodek fizične osebe. Organizator bo nagrajencu predal nagrado in skladno z ZDoh-2 opravil obračun in plačilo akontacije dohodnine, kot davčni odtegljaj.

Organizator ni odgovoren za morebitne druge davke in takse, ki se lahko pojavijo v povezavi s podeljenimi nagradami, v kolikor v skladu z veljavno zakonodajo takšne davke in takse ni dolžan plačati organizator.

Organizator bo nagrajencem do konca januarja predložil obvestila o višini prejete nagrade v predhodnem letu in višini odmerjene in plačane akontacije dohodnine. Prejemnik obvestila bo dohodek vključili v letno dohodninsko napoved za predhodno leto. Obvestila se prejemnikom nagrad pošljejo na naslov prebivališča.

Vse nagrade so izplačane v neto vrednosti – nagrajenec dobi tolikšno vrednost nagrade, kot je opredeljena v tem pravilniku. Dohodnina se računa na neto vrednost nagrade. Osnova za dohodnino in akontacija dohodnine, ki jo organizator obračuna in plača, se všteva v celotno leto dohodninsko napoved nagrajenca. V kolikor se podeljuje nagrada večje vrednosti, kar bo opredeljeno z dodatkom k temu pravilniku za posamezno nagradno igro, lahko organizator določi, da je plačilo akontacije dohodnine obveznost nagrajenca. Nagrajenec je v takšnem primeru dolžan organizatorju predložiti potrdilo o plačilu akontacije.


6. člen

Organizator nagradne igre ima ob podelitvi nagrade pravico do objave osebnih podatkov nagrajenca v promocijske in tržne namene.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo, da organizator njihove podatke, skladno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, shrani v bazi podatkov in jih uporablja za namene obveščanja o nagradni igri ter za druge marketinške in tržne namene. Organizator bo imel pravico uporabljati te podatke do preklica. Svoj preklic lahko sodelujoči kadarkoli pošljejo na info@houseofillusions.si s pripisom zadeve »Zahteva za preklic uporabe osebnih podatkov«. V primeru prejema preklica bo organizator podatke takšnega sodelujočega izbrisal iz svoje baze. Vsi podatki sodelujočih se zbirajo na sedežu organizatorja, DTG d.o.o., Kongresni trg 13, 1000 Ljubljana, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.


7. člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v celoti sprejmejo pravila tega Krovnega pravilnika ter dodatkov k le-temu. Ta Krovni pravilnik in vsi njegovi dodatki, so na voljo na sedežu organizatorja, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani http://houseofillusions.si.

Vsi izrazi, uporabljeni v moški obliki v tem pravilniku, se uporabljajo nevtralno za ženski in moški spol.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator lahko kadarkoli spremeni pravila, v kolikor je to potrebno. Morebitne spremembe pravil bodo dostopne na enak način, kot je dostopen ta pravilnik.

Vse morebitne spore rešuje uprava organizatorja. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko organizator razveljavi del ali nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. V primeru sodnih sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.


8. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem podpisa s strani pooblaščene osebe organizatorja.

Ljubljana, 1. 9. 2017

DTG d.o.o.

Dejan Grbić, direktor